MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Saasteiden vaikutus ilmastoon.
04.09.2019.

NYKYÄÄN PUHUTAAN JA KIIHKOILLAAN PALJON saasteista ja niiden aiheuttamasta ilmas-tonmuutoksesta. Mainitaan vielä kerran, että meneillään oleva kausi - Vesikausi - alkoi noin 2000 vuotta sitten. Ilmastonmuutos oli noin 2000 vuotta sitten. Tämän kauden huipentumaa me emme vielä ole nähneet. Me voimme vaikuttaa siihen minkälainen huipentumasta tulee.

ILMASTONMUUTOKSET pienessä ja suuressa aikakaavassa, ovat säännöllisin väliajoin esiin-tyviä Energian ja sen Lakeihin perustuvia ilmentymiä päästöineen. Osa teollisuuden saasteista ovat luonnollisia : samoja "saasteita" joita esimerkiksi aktiiviset tai lepäävät tulivuoret päästävät vuosittain. Teollisuuden päästöt kuuluvat Teollisuuden Aikakauteen joka on 300 - korkeintaan 400 vuotta Maailman historiasta.

YKSINKERTAINEN ESIMERKKI: En ala esittämään taulukoita ja päästöprosentteja, vaan kitey-tän tässä ajatuksen: Ajatellaan että teollisuuden ja ihmisten päästöt jotka vaikuttavat ilmastoon, ovat kokonaisuudessaan 75%. Ajatellaan että luonnolliset päästöt ovat kokonaisuudessaan 75%: Yhteensä 150%.

Ylimääräinen 50% ei aiheuta ilmastonmuutosta eikä Maailman lämpenemistä vaan on ylimääräi-nen lisä, joka kiihdyttää eri luonnon (energiaan ja lakeihin perustuvia) ilmentymiä: kosteus nou-see, ilmanpaine nousee, rankkasateet ja niistä johtuvat tulvat lisääntyvät, myrskyt voimistuvat, ja niin edelleen. Johdonmukaisesti kun tuo ylimääräinen 50% saadaan päästöistä pois, tilanne normalisoituu. Lämpö nousee ja napajäätiköt sulavat vaikka lopetettaisimme kaikki päästöt. Se kuuluu tähän aikakauteen jossa juuri nyt olemme ja elämme.

MAAILMA ON MILJOONIEN VUOSIEN AIKANA Energian ja sen Lakien mukaisesti muotoutu-nut ja kehittynyt sellaiseksi niin kuin se on. Malmit kuten esimerkiksi rauta, kulta, kupari ja nik-keli kuuluvat olla siellä missä ne ovat, mutta kun niitä suurissa määrin viedään yhdestä Maail-man osasta toiseen, se aiheuttaa epävakautta. Esimerkkinä manittakoon hyrrä, joka koske-mattomana pyörii vakaasti, mutta kun otamme palasen hyrrästä ja siirrämme sen toiseen paik-kaan, hyrrä ei enää pyöri vakaasti.

KUN PUHUTAAN SAASTEISTA JA PÄÄSTÖISTÄ jotka Energia ja Sen Lait levittävät laajalle ympäristöön, niin suuri - ellei jopa suurin osa saasteista ja päästöistä ovat vielä tehtaissa ja niiden varastoissa. Yksi erittäin vahva myrsky voi tuhota tehtaan tai kemiallisten aineiden säily-tyspaikan ja levittää myrkyt laajalle ympäristöön. Maanjäristys voi myös tuhota tehtaan, sen varaston tai esimerkiksi ydinvoimalan niin kuin Japanin Fukushima I -voimalan vuonna 2011.

KUTEN VARMASTI OLET JO HAVAINNUT, millä tavalla ja kuinka paljon ilmaa, maata ja vettä tuhotaan, vaikuttaa yhden, usean tai kaikkien Luonnon Energian ja sen Lakien mukaisen täysin luonnollisen ilmentymän voimistumiseen. Luonnon Energiaan ja sen Lakeihin perustuva ilmen-tymä ei ole "luonnonkatastrofi" vaan vastareaktio katastrofiin.

Kuva 6: Maailman arvioitu sijainti Ilmastonmuutoskalenterissa: 12420. © Matti E Simonaho, Mielipiteemme.fi.

KUTEN YLLÄ OLEVASTA KUVASTA VOIMME TODETA, jokaisen ilmastonmuutoksen jälkeen ilmasto ei tasaannu, vaan hitaasti mutta varmasti ilmasto muuttu meneillään olevan kauden huipentumaa kohden. Huipentuman jälkeen ilmasto hitaasti mutta varmasti tasaantuu seuraa-vaan ilmastonmuutokseen saakka. Ilmastonmuutos oli noin 2000 - 2500 (+-540) vuotta sitten ja lähestymme meneillään olevan kauden, Vesikauden huipentumaa kaikkine Energian ja sen Lakien mukaisine ilmentymineen.

Jäät sulavat navoilla ja osa muuttuu merivedeksi mutta osa haihtuu. Ilmankosteus nousee, sateet ja tulvat lisääntyvät. Täysin normaali Energian ja sen Lakien mukainen ilmentymä tässa vaiheessa Maailman historiaa. Ylläolevalla videolla Espanjan tulvat Syyskuussa 2019.

MUITA MAHDOLLISIA TEKIJÖITÄ jotka voivat vaikuttaa Maailmaan ovat normaalia kovemmat Auringon purkauset jotka voi tuhota satelliitit ja ainakin osan tietokonejärjestelmistä Maailmas-sa. Toinen on taivaankappale - meteoriitti tai asteroidi joka riippuen koosta voi aiheuttaa laajalti tuhoa alueella jonne se osuu. Maanjäristyksilläkään ei ole suoranaista tekemistä saasteiden kanssa - vaan Maailman laajenemisen kanssa. Voimakas maanjäristys sellaisessa paikkaa joka lamaannuttaa koko Maailman talouden kaikkine seuraamuksineen - sellaiseen pitää Suomen olla yhtenäisenä Kansana varautunut. Vesikauden huipentuma kokonaisuudessaan kaikkine seuraamuksineen olivat ne mitä tahansa koskee koko Maailmaa, mutta paljon viittaa siihen suuntaan että suurin häviäjä on aikakautemme dinosaurukset.

VIELÄ ON AIKAA vaikuttaa Alku-Energiaan ja sen Lakien mukaiseen käyttäytymiseen vähentä-mällä päästöjä, vähentämällä saasteita, istuttaa puita sinne missä niitä on kaadettu - korjata kaikkialla missä (Lakia) on rikottu. Protestit, lakkoilu, vastakkainasettelut, väkivalta ja niin edel-leen - vaikka "ajatus on hyvän asian puolesta" - ovat loppujen lopuksi ajan, energian ja varojen tuhlaamista aiheuttaen enemmän harmia kuin hyötyä.

Maailman suurin saaste on tietämättömyys.

Matti E Simonaho, 1.5.1 (NSC, ETS, STS)

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
1847 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 20.4.2024.