MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Selvitys mustan aukon alkuperästä, syntymisestä ja olemassaolosta.
09.09.2019.
Kuva: Galaxy M87, Event Horizon Telescope collaboration et al, NASA. Ensimmäinen kuva mustasta aukosta.

MUSTAN AUKOSTA alkuperästä ja mitä se tarkalleen on, on esitetty kaikenlaisia teorioita. Musta aukko ei ole "Portti toiseen ulottuvuuteen" eikä se myöskään ole "Madonreikä jota Alienit käyttävät matkustamiseen Avaruudessa" - tai muuta vastaavaa. Nykykäsityksen mukaan; "mustan aukon sisustaa ja sen tapahtumia on mahdotonta tutkia, sillä mikään informaatio ei pysty pakenemaan sieltä."

Tapahtuma, syntymä, olemassaolo.

A. Reaali ja käsitteellistieteellinen Tieto - Totuus - rakentuu sanoista ja näytöstä siitä että mitä sanoin on esitetty on totta.

B. Että jotain yleensä voi tapahtua, syntyä tai olla olemassa, reaali- ja käsitteellistieteelliset edellytykset on oltava olemassa, ennen kuin mitään voi tapahtua, syntyä tai olla olemassa.

C. Kaikille edellytyksille on omat edellytyksensä.

D. B toistuu niin kauan aikaa, että on löydetty absoluuttinen alkuperä tapahtumalle, syntymiselle tai olemassa ololle.

E. Minkä tahansa tapahtuman, syntymisen tai olemassa olemisen kartoittaminen, vaatii vähintään perustavanlaatuiset tiedot kaikilta tieteen aloilta.

F. Mitään sellaista ei ole olemassa, jonka olemassa oloa ei voi reaali- ja käsitteellistieteellisesti selvittää.

G. Mitään sellaista ei ole olemassa kuin "yliluonnollinen". On vain ihmisiä joilla ei ole vaadittua koulutusta jonkin Alku-Energian ja sen Lakien mukaisen ilmiön ymmärtämiselle, joka on syy siihen että he kuvailevat ilmiön "yliluonolliseksi" - tai että "mustan aukon sisustaa ja sen tapahtumia on mahdotonta tutkia, sillä mikään informaatio ei pysty pakenemaan sieltä."

KÄSITYS on havaintoon, kokemukseen ja/tai ajatteluun perustuva asenne joka kehittyy reaali- ja käsitteellistieteelisen tiedon myötä. Vaikka emme tänään kykene selvittämään mitä mustan aukon keskustassa on ja tapahtuu, voimme kuitenkin selvittää mustan aukon looginen alkuperä, synty, olemassolo ja olemassaolon tarkoitus.

Pohjantähden Kalenterin Ajanlasku-järjestelmiä yhdistettynä.

Kuva: Pohjantähden Kalenterin Ajanlaskujärjestelmiä yhdistettynä.

HAVAINNOT Pohjantähden Kalenterin Ajanlaskujärjestelmästä ovat asiakokonaisuudessa tär-keät. Aika laajenee sekunneista minuuteiksi, minuuteista tunneiksi, tunneista vuorokausiksi, vuorokausista viikoiksi, viikoista kuukausiksi, kuukausista vuosiksi ja niin edelleen. Kun etsin oikeaa ajoitusta Ilmastonmuutoskalenteriin löysin vuosiluvut jotka vastaavat tehtyjä reali- ja käsitteellistieteellisiä havaintoja ja hiiliajoituksia. Yllä olevassa kuvassa molemmat Pohjantäh-den Kalenterin Ajanlaskujärjestelmät ovat yhdistettynä; 1 Tunti vastaa 1080 Vuotta, kun taas 1 Kuukausi vastaa 2160 Vuotta.

Mustan aukon alkuperä.

MAALLINEN NÄKÖKULMA voi olla että "Tähtiä ja planettoja lukuunottamatta Avaruus on tyhjä." mutta näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole. Monen muun asian ohella Avaruudessa on Neutraaleja Alkeishiukkasia jotka liikkuvat Avaruuden halki yli valon nopeudella läpäisten kai-ken mitä Avaruudessa on. Kutsun tätä Energiaan ja sen Lakeihin perustuvaa ilmentymää Ava-ruustuuleksi. "Kai edellä mainituista Neutraaleista Alkeishiukkasista ja Avaruustuulesta muo-dostuu musta aukko Avaruuteen" on tässä vaiheessä näkökulma ilman minkäänlaista vaadittua näyttöä siitä että mitä sanoin on esitetty on totta - siksi lause alkaa Kai -sanalla.

KAI -SANA lauseen alussa antaa lukijalle mahdollisuuden tutkia ja päättää onko kai -sanan jälkeen esitetty asia "ja on totta", "ja en tiedä, pitää kysyä henkilöltä joka tietää" ja "ja ei ole totta" -periaatteella.

Supernova.

Kuva: Räjähtänyt tähti, Supernova Crab Nebula, NASA.

KUVITELLAAN avaruudessa oleva massiivinen tähti joka räjähtää. Kai räjähdyksen on oltava niin voimakas että se aiheuttaa räjähdyspisteessä täydellisen tyhjiön sekä pyörteen aikaisem-min mainitsemassani Avaruustuulessa. Tällainen räjähdys tunnetaan Supernova -nimellä.

SUPERNOVAN SEURAAMUKSENA syntynyt absoluuttinen tyhjiö on musta aukko mutta tässä vaiheessa me emme vielä näe mitään muuta kuin räjähtäneen tähden jäännökset, yksinkertai-sesti syystä että pyörteen vauhti on valoa nopeampi. Musta aukko imee ensin tähden jäännök-set sisäänsä samaan aikaan kun Avaruustuulen pyörteessä Neutraalit Alkeishiukkaset törmäile-vät toisiinsa. Törmäykset johtavat siihen että Neutraaleista Alkeishiukkasista syntyy Positiivises-ti ja Negatiivisesti latautuneita Alkeishiukkasia.

EDELLISEN JATKEENA kaikkine törmäyksineen, syntyy muunmuassa atomeja, molekyylejä, säteilyä, kaasua, aineita ja materiaa jotka imeytyvät mustaan aukkoon. Mitä enemmän atomeja, molekyylejä, säteilyä, kaasua, aineita ja materiaa, sitä enemmän pyörteen vauhti hidastuu kun-nes näemme ensimmäiset mustalle aukolle tyypilliset piirteet. Satojen miljoonien vuosien varrel-la pyörteen vauhti hidastuu ja kun vauhti on hidastunut tarpeeksi, se tuottaa edellä mainittujen asioiden lisäksi Planeettoja, Aurinkoja ja Maailmoja. Galaksi on syntynyt.

Linnunrata - Milky Way.

Kuva: NASA:n taitelijan luonnos Linnunradasta.

Kuvassa NASAn taitelijan luonnos Linnunradasta - joka ei tietenkään vastaa todellisuutta, mutta ottaen huomioon etäisyyden ja vastaavanlaisten Galaksien muodon Avaruudessa, luonnos on erittäin hyvä.

Kuva hieman Linnunrata -galaksia muistuttavasta Galaksista. Valokuva: ESA/Hubble & NASA.

Linnunrata ja Pohjantähden Kalen-teri yhdistettynä.

Kuva: NASA:n taitelijan luonnos Linnunradasta, sovellettuna Matti E Simonahon Pohjantähden Kalenteriin.

Pohjantähden Kalenterin Ajanlaskujärjestelmät sovellettuna luonnokseen Linnunradasta. Val-koinen piste on oletettu Maailman sijainti. Tästä kuvasta alkoi muutama vuosi sitten Linnunra-dan Ajanlaskujärjestelmän laatiminen.

Kuva: Hurrikaani Maailmassa, NASA.

Niiltä osin missä Maailmassa esiintyvän Hurrikaanin olemus voidaan yhdistää mustan aukon olemukseen, kyseessä on "musta aukko" erilaisessa ympäristössä ja pienemmässä aika- ja mittakaavassa. Maailmassa Hurrikaanin halkaisija voi olla 2400 kilometriä, ja Galaksin halkaisija voi olla 240 valovuotta. Myös kaikki muut yhdistävät tekijät suurenevat tai voimistuvat samalla tavalla.

Lukijoiden palaute sivujen sisällöstä on meille tärkeää. Jos havaitset puutteen tai virheen, tai et ymmärrä jotain sivulla esitettyä asiaa, tai haluat muuten vaan kommentoida sisältöä yleensä, ystävällisesti ota yhteyttä Palautetta Tiede -osion kaavakkeella.

Matti E Simonaho, Perjantai 29 Kesäkuuta (NSC, ETS, STS)

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
152 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 17.06.2024.