MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Amnesty International protestoi "Venäjän ihmisoikeusloukkauksia vastaan".
23.08.2019.

AMNESTY INTERNATIONAL protestoi "Venäjällä tapahtuneita ihmisloukkauksia vastaan" Venäjän Presidentin Vladimir Putinin saapuessa vierailulle Suomeen.

YLEN MUKAAN, "Poliisin tietoon tulleiden mie-lenosoitusten teemat liittyvät ihmisoikeuksiin. Kuhunkin kokoontumiseen poliisi odottaa muuta-mia kymmeniä osallistujia. Poliisi ei erittele mie-lenosoituksia koolle kutsuneita järjestöjä, mutta ainakin Amnesty International, Vapaa Venäjä -verkosto ja Kokoomusnuoret kerääntyvät Helsingin keskustaan."

Jos nyt emme käännäkkään katseita Venäjälle jonne osoitetaan, vaan tahoa kohtaan joka osittaa; Amnesty Internationalin toimintaan Suomessa.

MERKILLISTÄ ON ettei Amnesty International ole järjestänyt protesteja Ruotsia vastaan. Nimit-täin enen 2015 Suomessa kuulutettiin kuinka "Venäjä on uhka ja voi milloin tahansa hyökätä Suomeen" Ruotsin hallituksen, sotilallisten asiantuntijoiden sekä median taholta kaikkine näen-näistieteellisine skenarioineen.

TALVELLA 2015/2016 lähetettiin Ruotsista Suomeen laittomasti 15000 pakolaista ja "pakolais-ta" - "Maahan jonne Venäjä voi hyökätä milloin tahansa". Sellaiseen maahan joka milloin tahan-sa voi joutua sotaan ei saa lähettää sodasta paenneita. Ei protesteja Ruotsia kohtaan Amensty Internationalin taholta. Amnesty International ei ole myöskään protestoinut Ruotsia vastaan syystä että 2015/2016 jälkeen Suomalaisia naisia ja lapsia on raiskattu ja tapettu "pakolaisten" toimesta Suomessa.

REAALI- JA KÄSITTEELLISTIETEELLISESTI, Suomalaisilla on oikeus nauttia ihmisoikeuksista ja perusvapauksista, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus. Suomalaisilla on oikeus kumota mikä tahansa diskriminatoorinen lainsäädäntö ja siitä johtuvat rajoitukset, sekä hajoittaa kaikki Suo-men alueella toimivat fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, jotka ovat harjoittaneet tai harjoittavat Suomessa vihamielistä propagan-daa. Suomalaisilla on oikeus kieltää senluontoisten järjestöjen tulemisen Suomeen tai senluon-toisten järjestöjen olemassaolo ja toiminta Suomessa, joiden tarkoituksena on ollut tai on osit-tain tai kokonaan kieltää Suomen Kansalta - tai Suomen Kansan suojelemilta henkilöiltä Suo-messa - sen demokraattiset oikeudet. Oikeudet on annettu Suomen Kansalle 1947 ja hyväk-sytty Maailmanlaajuisesti. Niiden oikeuksien olemassaoloa ei pelkästään Suomalaiset, vaan koko sivistynyt ihmiskunta on puolustanut.

KUN SUOMEEN sallitaan tunnusmerkistönsä mukaan tulla vihapuhetta, rasismia, fasismia, rikollisuutta, ihmisoikeuksien loukkauksia, naisten ja lasten pahoinpitelyä, eriarvoisuutta, y m v, vähintäänkin naivia on uskoa että vihapuhe, rasismi, fasismi, rikollisuus, ihmisoikeuksien loukkaukset, naisten ja lasten pahoinpitely, eriarvoisuus, y m v ei Suomessa lisäänny. Niin maan sisäinen kuin maahan tullut ulkomaalainenkin rikollisuus ja väkivlata lisääntyy, ja maassa esiintyy rikoksia joita aiemmin maassa ei ole esiintynyt.

Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, ja 8 artikla ei pelkästään anna oikeuksia Suomalaisille suojella Suomalaisten ihmisoikeiuksia, vaan myös velvoittaa suojelemaan Suomalaisten ihmisikeuksia, Pariisin Rauhansopimuksen sekä sitä tukevan Suomen Kansan Perustuslain edellyttämällä tavalla.

Uutisia
Ajankohtaista
Sivut
Muistio
WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
3900 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 30.5.2024.