MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Pohjantähden kalenteri.

Uusien löydöksien myötä, Pohjantähden kalenteri ja ajanlaskujärjestelmä siirtyy uuteen osoitteeseen. Ilmoitamme uuden osoitteen heti kun sivusto on asennettu.

Kuva: Suomen sijainti pyörivässä Maailmassa 30 minuutin tarkkuudella.

Voit tarkastaa Maailman sijainnin reaaliajassa NASAN Aurikokunta -sivulla.

Talvikausi on alkanut.
01.11.2021
Kuva: Maailman sijainti Aurinkoa kiertävällä radalla 01.11.2021 - 315:s vuorokausi° Talvipäivänseisauksesta (Keskitalvi, Uusi vuosi) laskettuna.
Aamiaiskohu - Maalittamista ja/tai kuntavaalien häirintää?
Päivitetty 05.08.2021

03.08.2021
Pääministeri Sanna Marinilta laskutetaan tämän pyynnöstä pääministerin virka-asunnossa Helsingin Kesärannassa palveluna tarjotuista aamiaistarvikkeista ja kylmistä aterioista yhteensä 14 363,20 euroa. Summa sisältää kulujen lisäksi arvonlisäveron. Uutissuomalaisen mukaan Pääministeri Sanna Marin on maksanut aamiaisedusta vuoden 2020 osuuden joka on 10 143,41 euroa. Vuoden 2021 osuuden 4 219,79 euroa, Pääministeri Sanna Marinin on määrä maksaa elokuun loppuun mennessä.

Kaikki Iltalehden julkaisussa 25.5.2021 mainitut henkilöt jotka ovat yhdistetty "laittomiin hankintoihin" ovat täysin syyttömiä.

ILTALEHDEN JULKAISUSTA 25.5.2021:
"Sanna Marin maksattaa perheensä aamiaiset verovaroista – kuitit salataan yksityisasiana. Pääministeri Sanna Marinin perheen käyttöön hankitaan elintarvikkeita noin 300 eurolla kuukaudessa. Hankintojen laillisuus on kyseenalainen. " Lisäksi julkaisuun jossa kyseenalaistetaan hankintojen laillisuus, yhdistetään Paavo Lipponen (SD), Mari Kiviniemi (KESK) ja Jyrki Katainen (KOK).

25.5.2021 : Poliisi aloitti esiselvityksen 28.5.2021. Tässä vaiheessa viranomaiset eivät ole tutkineet ja selvittäneet asiaa. Kenenkään nimeä. perhettä ja puoluetta ei saa mainita eikä heihin saa kohdistaa epäilyä julkisesti, vaan asiasta on tehtävä rikosilmoitus kun hankintojen laillisuus kyseenalaistetaan (epäillään rikosta). Kaikki Iltalehden julkaisussa mainitut henkilöt jotka ovat yhdistetty "laittomiin hankintoihin" ovat täysin syyttömiä.

''Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.''

Tarkastellaan asiaa puolueettomalta perustalta käyttäen Suomen Kansan Perustuslakia* joka on Suomen Kansan yhteinen julkinen mielipide siitä miten Suomessa kuuluu olla ja elää ihmisiksi riippumatta iästä, sukupuolesta, poliittisesta kuuluvuudesta, yhteiskunnallisesta asemasta ja niin edelleen.

1 § VALTIOSÄÄNTÖ
Suomi on täysivaltainen tasavalta. Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Suomi on Euroopan unionin jäsen. (4.11.2011/1112)

2 § KANSANVALTAISUUS JA OIKEUSVALTIOPERIAATE
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

3 § VALTIOLLISTEN TEHTÄVIEN JAKO JA PARLAMENTARISMI
Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta. Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.

ESIMERKIKSI
6 § Yhdenvertaisuus
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Pääministeri Sanna Marinia ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

ESIMERKIKSI
7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
Pääministeri Sanna Marinilla on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Pääministeri Sanna Marinia ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta.

ESIMERKIKSI
8 § Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
Pääministeri Sanna Marinia ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty.

ESIMERKIKSI
10 § Yksityiselämän suoja
Pääministeri Sanna Marinin yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.

ESIMERKIKSI
Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista (asiakokonaisuudesta otettu)
6§ Pääministeri Sanna Marilla on ASUNTO VALTION TALOSSA, jonka kunnossapito, lämmitys ja valaistus sekä sisustus kustannetaan ja tarpeellinen henkilökunta MAKSETAAN VALTION VAROISTA.

7§ Valtioneuvoston jäsenelle KORVATAAN TEHTÄVIEN HOITAMISESTA aiheutuneet ylimääräiset kohtuulliset kustannukset VALTIONEUVOSTON KANSALIAN PÄÄTÖKSELLÄ.

28.5.2021 Helsingin Poliisilaitos tekee esiselvityksen Valtioneuvoston kanslian myöntämästä pääministerin ateriakorvauksesta. Esiselvityksessä arvioidaan, onko asiassa syytä epäillä virka- tai jotakin muuta rikosta sen osalta, että pääministerille on korvattu aterioita, vaikka ministeripalkkiolaki ei tätä ainakaan sanamuotonsa perusteella näytä mahdollistavan. "Korostan, että esiselvitys ei koske millään muotoa pääministeriä tai tämän virkatoimia, sillä niiden arvioimiseen esitutkintaviranomaisella ei ole itsenäistä toimivaltaa. Tässä vaiheessa arvioidaan ainoastaan valtioneuvoston kanslian muiden virkamiesten menettelyä", tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Teemu Jokinen sanoi tiedotteessa.

Pääministeri Sanna Marin 28.5.2021: "En ole pääministerinä pyytänyt ateriaetua tai osallistunut asiasta päättämiseen. Kun olen aloittanut tehtävässä, minulle on kerrottu, että tämä sisältyy Kesärannassa asumiseen ja yöpymiseen, ja että näin on toimittu myös aiempien pääministerien osalta.

On hyvä, että menettely selvitetään. Olen luottanut asiassa virkamiehiltä saamaani tietoon ja ohjeistukseen. En ole itse tehnyt hankintoja, vaan kaikki hankinnat on tehty valtioneuvoston kanslian virkakunnan ja työntekijöiden toimesta.

Olen eilen pyytänyt, että kaikki tähän liittyvät hankinnat keskeytetään, kunnes asiaan saadaan selvyys". Pääministeri Sanna Marin

VEROHALLINNON PÄÄTÖS 4.6.2021
"Valtioneuvoston kanslia on tänään 4. kesäkuuta saanut Verohallinnon vastauksen lausuntopyyntöönsä pääministerin virka-asunnon ravitsemispalveluiden veronalaisuudesta. Verohallinnon lausunnon mukaan pääministerin ateriaetu on veronalaista. Valtioneuvoston kanslia laatii uuden ohjeistuksen pääministerin virka-asunnon ravitsemispalveluista ". Lähde Valtioneuvosto: Verohallinnon lausunto pääministerin virka-asunnon ravitsemispalveluiden veronalaisuudesta

4.6.2021 Pääministeri Sanna Marin tviittasi: "Korjaan vuoden 2020 esitäytetyn veroilmoitukseni Verohallinnon lausunnon mukaisesti ja maksan saadusta edusta verot asianmukaisesti. Olen keskustellut asiasta verottajan kanssa. Lisäksi maksan saadun edun kokonaisuudessaan takaisin, koska ohjeeseen liittyy yhä avoimia kysymyksiä." (Pääministeri Sanna Marin)

POLIISIN ESISELVITYS VALMIS 24.6.2021.
"Esiselvityksessä ei ilmennyt, että tulkintaan liittyisi virkatoiminnassa tehtyä toimivallan ylitystä tai virkatehtävien laiminlyöntiä. Valtioneuvoston kanslian ratkaisussa on ollut esiselvityksen mukaan kyse ministeripalkkiolain soveltamisesta ja soveltamista edellyttävästä laintulkinnasta, eli virkamiehille sallitusta harkintavallan käytöstä. Asiassa ei ole syytä epäillä virkavelvollisuuden rikkomista." Lähde: Poliisin tiedote.

03.08.2021: Pääministeri Sanna Marinilta laskutetaan tämän pyynnöstä pääministerin virka-asunnossa Helsingin Kesärannassa palveluna tarjotuista aamiaistarvikkeista ja kylmistä aterioista yhteensä 14 363,20 euroa. Summa sisältää kulujen lisäksi arvonlisäveron. Uutissuomalaisen mukaan Pääministeri Sanna Marin on maksanut aamiaisedusta vuoden 2020 osuuden joka on 10 143,41 euroa. Vuoden 2021 osuuden 4 219,79 euroa, Pääministeri Sanna Marinin on määrä maksaa elokuun loppuun mennessä.

Kaikki Iltalehden julkaisussa 25.5.2021 mainitut henkilöt jotka ovat yhdistetty "laittomiin hankintoihin" ovat täysin syyttömiä.

OLISKO päätoimittajien kannattanut antaa asiantuntijoiden tutkia ja selvittää asia rauhassa, sen sijaan että nostaa kohua (kiihkoa) Kansan keskuudessa Pääministeri Sanna Marinia, hänen perhettään ja hänen edustamaansa puoluetta kohtaan kuntavaalien aikaan?

KRITIIKKI MISTÄ ASIASTA TAHANSA on sallittu kun se on reaali- ja käsitteellistieteellisesti perusteltu (sanat ja näyttö siitä että mitä on sanottu on totta) sekä asiallisesti esitetty. Kritiikin tarkoitus on sivistyneen elinympäristön ja yhteiskunnan kehittäminen.

KUN MEDIA EPÄILEE RIKOSTA, on median toimittava niinkuin kaikkien muidenkin; Ensisijaisesti rikosepäilystä on ilmoitettava Poliisille, EI joukkotiedotusvälineitä käyttäen nostaa kohua (kiihkoa) kansan keskuudessa.

LEHDISTÖNVAPAUTEEN JA SANANVAPAUTEEN ei sisälly kohun (kiihkon) nostaminen kokonaan ja/tai osittain valheellisin ja/tai asiakokonaisuudesta otetuin tiedoin. Lehdistönvapauteen ei kuulu olla poliisi, syyttäjä, tuomari ja pyöveli - eikä kiihottaa kansalaisia käyttäytymään sellaisina.

KOHUN (kiihkon) herättäminen Valtiovallan ylintä johtoa kohtaan kokonaan tai osittain valheellisin tiedoin joukkotiedotusvälineitä käyttäen on laitonta mediatoimintaa ja ehdottomasti kielletty Demokratiassa.

SEN SIJAAN että katsoo median esittämään suuntaan ja esittää median esittämiä syytöksiä enemmän tai vähemmän niistä kiihkomielisenä, kannattaa maltillisesti tarkastaa onko media noudattanut Suomen Kansan Perustuslakia tai ei. Jos tuntuu siltä että media ei ole toiminut Suomen Kansan Perustuslain edellyttämällä tavalla, tekee asiallisen rikosilmoituksen ja odottaa maltillisesti Poliisin esiselvityksen valmistumista.

RIIPPUMATTA sukupuolestasi, iästäsi, yhteiskunnallisesta asemastasi, mitä puoluetta kannatat ja niin edelleen, jos olet tietämättömänä kiihotuksen johdosta rikkonut lakia, anna itsellesi anteeksi ja mielisi paranee. Seuraa Poliisin tiedotteita sen sijaan että seuraat median nostattamaa kohua (kiihkoa) niin et saa tartuntaa esimerkiksi sellaisesta kuin vainoharhaisuus: https://poliisi.fi/ajankohtaista

PÄÄTOIMITTAJA on julkaisun, kuten lehden, verkkosivuston tai radiokanavan, vastaava toimittaja. Päätoimittaja vastaa mediayhtiön johdolle siitä, että hänen johtamansa media seuraa yhtiön peruslinjaa ja pyrkii asetettuihin tavoitteisiin. Toiseksi päätoimittaja on moraalisessa vastuussa yleisölleen mediansa sisällöstä ja sen luotettavuudesta. Kolmanneksi päätoimittaja on oikeudellisessa vastuussa, jos hänen johtamaansa mediaa syytetään sen julkaiseman sisällön perusteella.

KAIKKI OVAT SAMAN ARVOISIA lain edessä. Vaatimus siitä että noudattaa Suomen Kansan Perustuslakia on korkeampi mitä korkeammalla yhteiskuntajärjestelmää on. Kansanedustajan on tarkoin noudatettava Suomen Kansan Perustuslakia.

29 § Kansanedustajan riippumattomuus
Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

Arvioi itse: https://www.youtube.com/channel/UCzQh-0e-cZ8E6RLpeR5CErA

Rikoslaki, 1 § (24.7.1998/563), Julkinen kehottaminen rikokseen
"Joka joukkotiedotusvälinettä käyttäen tai julkisesti väkijoukossa taikka yleisesti tietoon saatetussa kirjoituksessa tai muussa esityksessä kehottaa tai houkuttelee rikoksen tekemiseen siten, että kehotus tai houkuttelu 1) aiheuttaa vaaran, että sellainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, tai 2) muuten selvästi vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta, on tuomittava julkisesta kehottamisesta rikokseen sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Jos kehottaminen tai houkutteleminen aiheuttaa sen, että rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, sovelletaan mitä 5 luvussa säädetään osallisuudesta rikokseen."

ILTALEHTI (IL) on Alma Media Suomi Oy:n kustantama iltapäivälehti. Lehden vastaava päätoimittaja on Perttu Kauppinen. Alma Media Suomi Oy:n emoyhtiö on Alma Media jonka yritysmuoto on julkinen osakeyhtiö. Toimitusjohtajana toimii Kai Telanne ja Puheenjohtajana toimii Jorma Ollila. Alma Median 6 suurinta osakkeenomistajaa kesäkuussa 2021:

Otava Oy 23 922 845 29,04 0 0,00
Mariatorp Oy 15 675 473 19,03 0 0,00
Ilkka-Yhtymä Oyj 8 993 473 10,92 0 0,00
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 5 327 994 6,47 0 0,00
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2 781 695 3,38 +604 600 +27,77
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 931 595 2,34 -200 810 -9,42

Lähde 1: https://fi.wikipedia.org/wiki/Alma_Media Lähde 2: https://www.almamedia.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/osakkeenomistajat

ILTASANOMAT (IS) on Sanoma Media Finlandin kustantama iltapäivälehti. Toimutsjohtaja on Pia Kalsta ja vastaava päätoimittaja on Johanna Lahti. Media Finlandin emoyhtiö on Sanoma Oyj jonka yritysmuoto on julkinen osakeyhtiö. Toimitusjohtajana toimii Susan Duinhoven ja Puheenjohtajana toimii Pekka Ala-Pietilä. Sanoma Oyj:n 6 suurinta osakkeenomistajaa 30. marraskuuta 2020:

Jane ja Aatos Erkon säätiö – 24,35 %
Antti Herlin (ja hänen määräysvallassaan olevat sijoitusyhtiöt) – 12,05 %
Robin Langenskiöld – 7,50 %
Rafaela Seppälä – 6,28 %
Helsingin Sanomain Säätiö – 3,35 %
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen – 2,69 %

Lähde 1: https://fi.wikipedia.org/wiki/Ilta-Sanomat

* FINLEX: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Lisää uutisia
Uutisia
Ajankohtaista
Sivut
Muistio
WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
135 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 19.7.2024.