MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Heidän puolesta jotka ovat kaatu-neet sekä heidän puolesta jotka tulevat kaatumaan.
14.08.2019
Kuva: Unsplash.

HYVÄ SUOMALAINEN PAKOLAIS- JA MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA perustuu kaikessa yksinkertasuudessaan siihen, että Suomessa ensisijaisesti kaikkien Suomalaisten ihmisoikeu-det ovat taattu. Että kaikkien Suomalaisten ihmisoikeudet Suomessa on taattu, on edellytys hyvälle pakolais- ja maahanmuuttopolitiikalle. Että Suomessa vuonna 2019 on miljoona köy-hyysrajalla tai sen alapuolella elävää Suomalaista, ei ole vakaa perusta pakolaisten ja/tai maahanmuuttajien vastaanotolle.

HYVÄN MAAHANMUUTTOPOLITTIKAN PERUSTA JA KULMAKIVI on Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8 artikla, jonka mukaan Suomalaisten oikeus nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisu-vapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus on taattava.

SUOMESSA EI SAA ESIINTYÄ eikä Suomeen saa hyväksyä diskriminatoorista lainsäädäntöä ja siitä johtuvia rajoituksia. Kaikki Suomen alueella toimivat fascisminluontoiset poliittiset, soti-laalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt kuten esimerkiksi "uskonto", "kult-tuuri" ja "media", joiden toiminta osittain tai kokonaan on ollut tai on edellä mainitun rauhan-sopimuksen sekä sitä tukevan Suomen Kansan Perustuslain vastaista, on Kansain välisesti hyväksytyn ihmisoikeuksia puolustavan rauhansopimuksen mukaan hajotettava Suomessa. Suomalaisten ihmisoikeuksien takaamiseen kuuluu myös sellaisten järjestöjen maahantulon estäminen, jotka tunnusmerkistönsä mukaan ovat ehdottomasti kiellettyjä Suomessa.

ESITIETOJEN MUKAAN, tunnusmerkistönsä mukaan äärimmäistä vihaa, vihapuhetta, väkival-taa, rasismia, fasismia, terroria, terrorismia, rikollisuutta t m v joka heikentää Kansaa fyysisesti ja/tai psyykkisesti ei ole koskaan pysäytetty eikä koskaan pysäytetä sillä tavalla että maahan tuodaan tai sallitaan tulla tunnusmerkistönsä mukaan äärimmäistä vihaa, vihapuhetta, väkival-taa, rasismia, fasismia, terroria, terrorismia, rikollisuuttat t m v joka heikentää Kansaa fyysisesti ja/tai psyykkisesti; Ulkomaalainen ja kotimainen vastaava "uskonto" ja "kulttuuri" lisääntyy.

PUHUTAAN YHTENÄISENÄ KANSANA HEIDÄN PUOLESTA jotka ovat taistelleet, haavoittu-neet ja kaatuneet sen puolesta että edellä mainittu Kansain välisesti hyväksytty rauhansopimus sekä sitä tukeva Suomen Kansan Perustuslaki on olemassa. Puhutaan myös heidän puolesta, jotka ovat haavoittuneet ja kaatuneet ja jotka tulevat haavoittumaan ja kaatumaan, syystä että edellä mainittua rauhansopimusta sekä sitä tukevaa Suomen Kansan Perustuslakia ei ole ope-tettu kouluissa. Että Suomen Kansan Perustuslaissa tänään esiintyy lakeja jotka ovat ristiriitai-sia edellä mainitun rauhansopimuksen kanssa, kai se johtuu siitä että mitä ei ole opetettu, sitä on vaikeaa noudattaa.

Lähteet
Pariisin rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8 ja 9 artikla (FINLEX) sekä Suomen kansan Perustuslaki (FINLEX), lähinnä §1 - §12 johdonmukaisessa järjestyk-sessä, sanantarkasti tai sovellettuna asiaan josta on kyse.

Uutisia
Ajankohtaista
Sivut
Muistio
WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
1829 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 20.4.2024.