MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Väkivallan ehkäisy Suomessa- alkaa Suoman rajojen ulkopuolelta.
27.08.2019

Kuva Kai Mykkäsestä Soppakanuuna, Wikipedia

ILTSANOMIEN MUKAAN entinen sisäministeri Kai Mykkänen; "Selvää on, että poliisin resurs-sien kasvattamista pitää jatkaa koko maassa. Aivan erityisesti on kiihdytettävä edellisten sisä-ministerien alulle laittamaa ennaltaehkäisevän työn ja lähiöpoliisitoiminnan vahvistamista" ja "Ruotsissa yleistynyt lähiöväkivalta pitää estää ennalta. Voidaan kiistellä, onko se rantautunut vai ei. Siihen tarvitaan viranomaisten tiivistä läsnäoloa ja verkostoitumista paikallisten yhteisöjen kanssa. Erityisesti nuorten oireiluun on päästävä kiinni nopeasti ennen kuin teot menevät kohtalokkaan pitkälle."

MAINITTAKOON että käytämme Pariisin Rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8 artikla sekä sitä tukevaa Suomen Kansan Perustuslakia - lähinnä 1§ - 12§ johdonmukaisessa järjestyksessä, sanantarkasti tai sovellettuna asiaan josta on kyse. On ymmärrettävä että riippumatta siitä mitä puoluetta on, tai mikä asema yhteiskunnassa on, ne ovat Suomen Kansan yhteinen julkinen mielipide siitä miten Suomessa kuuluu olla ja elää ihmi-siksi; Yli 5 miljoonan henkilön ääni, ja painottaen sanaa henki(lö), kaikkien heidän ääni jotka ovat mainitun Sopimuksen ja Lain olemassaolon mahdolistaneet.


Kuva: NASA

KUN TEEMME HAVAINTOJA kaikista maista Maailmassa suoralinjaisesti ilman minkäänlaisia ennakkoluuloja, niin kiteytettynä mitä köyhempi Kansa on maallisesti ja/tai mielellisesti, sitä enemmän maallista ja/tai mielellistä väkivaltaa maassa esiintyy. Jotkin maat ovat maallisesti rikkaita, mutta mielellisesti köyhiä - ja jotkut maat päin vastoin. Itsestään selvää on että maal-linen ja/tai mielellinen köyhyys ja niistä johtuva oireilu, ovat seuraamuksia syystä. Syy molem-pien olemassaoloon nykyajan Suomessa on kaukana historiassa, jonka kaikkiin yksityiskohtiin me emme tässä koosteessa syvenny. Estämällä maallisen (fyysisen, taloudellisen) ja/tai mielel-lisen (opillinen, psyykkinen, uskonnoissa "henkinen") köyhyyden, ehkäissään ja estetään maal-linen ja/tai melellinen rikollisuus ja väkivalta.

Kai Mykkänen; "Selvää on, että poliisin resurssien kasvattamista pitää jatkaa koko maassa. Aivan erityisesti on kiihdytettävä edellisten sisäministerien alulle laittamaa ennaltaehkäisevän työn ja lähiöpoliisitoiminnan vahvistamista. Ruotsissa yleistynyt lähiöväkivalta pitää estää ennalta."

RUOTSISSA tehtiin ennaltaehkäisevää toimintaa 90 -luvulla lähiöpoliiseineen ja paikallisten yhteisöjen kanssa. Tulos on että täänän Ruotsissa on alueita jonne "sinivalohenkilökunta" ei uskalla mennä. Oireet johtuvat aina jostain syystä. Kun syyn kykenee estämään, niin oireita ei esiinny.

ITSESTÄÄNSELVÄÄ ON että vallitsevassa tilanteessa Poliisin resurssien kasvattamista pitää jatkaa. Yhtä itsestäänselvää on että Suomen Kansa joka on tietoinen oikeuksistaan ja vastuus-taan on Suomen Poliisin paras resurssi. Sopimus ja Laki on olemassa miten Suomea suojellaan ja miten ollaan ja eletään ihmisiksi Suomessa, mutta niitä ei ole opetettu. Kai siltä osin Poliisin resurssien kasvattaminen kuuluu Opetusministerille; Pelkästään tässä, piilee satojen miljoonien Eurojen säästö vuodessa - vähintään. Karsimalla pois kaikkea sellaista missä Kansan varoja todistettavasti on käytetty ja käytetään väärin, veroja ei tarvitse nostaa - eikä tarvitse "hakea vippiä". Kokonaisuudessaan puhutaan miljardeista Euroista vuodessa.

DEMOKRATIA RUOTSISSA on rakentunut Kuningaskunnalliselle (diktatuuri, aatelsimi) perus-talle ja siksi se on näennäisdemokrattinen kaikkine nykyisin esiintyvine oireineen. Siksi Suomen Hallitusmuodossa 1919; "15 § Älköön tasavallassa annettako aatelisarvoja älköönkä muita perinnöllisiä arvoja."; Demokratian (Kansan vallan) vastaiset arvot ovat Suomessa kiellettyjä. Kun niistä kerran on päästy eroon (1809, 1939-1945), niistä kannattaa pysyä erossa.

RUOTSIN POLIISIN kirjoittama artikkeli Expressen -lehdessä sellaisenaan kertoo paljon tilan-teesta Ruotsissa tänään. Mikä on johtanut kaoottiseen tilanteeseen Ruotsissa ja miksi Ruotsilla on vaikea muuttaa maahanmuuttopolitiikkaansa, syy siihen kai on Ruotsin maahanmuuttopoli-tiikka ja että Ruotsin maahanmuuttopolitiikka vietiin Euroopan Unioniin.

Kai Mykkänen; "Erityisesti nuorten oireiluun on päästävä kiinni nopeasti ennen kuin teot menevät kohtalokkaan pitkälle."

OIREIDEN SYY jos sallitaan olla olemassa Suomessa tai että oireiden syy sallitaan tulla Suo-meen, oireet eivät lopu vaan oireet lisääntyvät. Kun edellä mainittua Sopimusta ja Lakia ei ole opetettu, niin Sopimusta ja Lakia on vaikea noudattaa. Verrattavissa siihen että autokoulussa opetetaan ajamaan autoa mutta liikennesääntöjä ei opeteta. Ei se ole lasten ja/tai nuorten syy että 35% - 40% siitä mitä on tiedettävä koulussa, heillä ei ole siitä minkäänlaista hyötyä yksityis- ja/tai työelämässään. Ei ole lasten ja nuorten syy että Suomessa on miljoona Suomalaista köy-hyysrajalla tai sen alapuolella (YLE). Kansallinen maallinen ja mielellinen köyhyys on huono yhdistelmä joiden oireet eivät lopu - ei varsinkaan kun niihin yhdistetään ulkomaalaiset vastaavat.


Kuva: Kuvakaappaus Iltalehti. Teot ovat jo liian monen kohdalla menneet kohtalokkaan pitkälle, niin pitkälle etteivät he enää oireile.

TALVELLA 2015/2016 lähetettiin Ruotsista Suomeen laittomasti 15000 pakolaista ja "pakolais-ta" - "Maahan jonne Venäjä voi hyökätä milloin tahansa" (Ruotsin hallitus, asiantuntijat, sotilaal-linen johto, media). Sellaiseen maahan joka milloin tahansa voi joutua sotaan ei saa lähettää sodasta paenneita. Tunnetusti Suomessa esimerkiksi lasten ja naisten raiskaukset lisääntyivät 2015 jälkeen ja maassa esiintyi rikoksia joita aikaisemmin ei Suomessa ole esiintynyt. Kun lues-kelee mitä eri keskustelupalstoilla kirjoitellaan asian tiimoilta, ei se rikoksien uhrien, omaisten, läheisten, tuttujen ja jokainen joka tuntee sympatiaa ja /tai empatiaa rikoksen uhreja kohtaan vika ole että he oireilevat. Teot ovat jo liian monen kohdalla menneet kohtalokkaan pitkälle, niin pitkälle etteivät he enää oireile.

KUN SUOMEEN sallitaan tunnusmerkistönsä mukaan tulla vihapuhetta, rasismia, fasismia, rikollisuutta, ihmisoikeuksien loukkauksia, naisten ja lasten pahoinpitelyä, eriarvoisuutta, y m v, vähintäänkin naivia on uskoa että vihapuhe, rasismi, fasismi, rikollisuus, ihmisoikeuksien louk-kaukset, naisten ja lasten pahoinpitely, eriarvoisuus, y m v ei Suomessa lisäänny. Niin maan sisäinen kuin maahan tullut ulkomaalainenkin rikollisuus ja väkivlata lisääntyy, ja maassa esiin-tyy rikoksia joita aiemmin maassa ei ole esiintynyt.


Kuva: Unsplash.

RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO KYSE KULTTUURISTA TAI USKONNOSTA, sitä ei saa heikentää vaan vahvistaa. Riippumatta siitä mistä syystä ulkomaalainen henkilö tulee Suomeen, kai paras menetelmä on että hänelle tehdään selväksi ennenkuin hänen sallitaan tulla Suomeen, että kaikki mikä hänen kulttuurissaan tai uskonnossan Pariisin rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8 artikla sekä sitä tukevan Suomen Kansan Perustuslain mukaan on laitonta, on hänta ja Suomen Kansaa maallisesti (fyysisesti) ja/tai mielellisesti (psyykkisesti) loukkaavaa ja on jätettävä Suomen rajojen ulkopuolelle.

PAKOLAISUUS EI OLE ONGELMA, vaan ongelma on syy miksi pakolaisia yleensä on olemas-sa. Että kieltää syyn tulemisen esimerkiksi Suomen rajan sisäpuolelle tai poistaa olemassa ole-van syyn Suomen rajojen sisäpuolelta ei ole rasismia eikä fasismia, vaan rasismin ja fasismin sekä kaikkii niihin yhdistettävissä olevien tekojen estämistä.

REAALI- JA KÄSITTEELLISTIETEELLISESTI, Suomalaisilla on oikeus nauttia ihmisoikeuksista ja perusvapauksista, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus. Suomalaisilla on oikeus kumota mikä tahansa diskriminatoorinen lainsäädäntö ja siitä johtuvat rajoitukset, sekä hajoittaa kaikki Suo-men alueella toimivat fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, jotka ovat harjoittaneet tai harjoittavat Suomessa vihamielistä propagan-daa. Suomalaisilla on oikeus kieltää senluontoisten järjestöjen tulemisen Suomeen tai senluon-toisten järjestöjen olemassaolo ja toiminta Suomessa, joiden tarkoituksena on ollut tai on osit-tain tai kokonaan kieltää Suomen Kansalta - tai Suomen Kansan suojelemilta henkilöiltä Suo-messa - sen demokraattiset oikeudet.

Oikeudet on annettu Suomen Kansalle 1947 ja hyväksytty Maailmanlaajuisesti. Oikeuksia tukee Suomen Kansan Perustuslaki ja Oikeuksien olemassaoloa ei pelkästään Suomalaiset, vaan koko sivistynyt ihmiskunta on puolustanut. Oikeuksiin sisältyy myös vastuu; Mikäänlaisiin toi-menpiteisiin ei ole saanut eikä saa ryhtyä ja lakeja ei ole saanut eikä saa säätää, jotka ovat ristiriidassa yllä mainitun Sopimuksen tarkoitusperien kanssa. Jos sellaisia toimenpiteitä on tehty tai lakeja on säädetty, ne on purettava.

Uutisia
Ajankohtaista
Sivut
Muistio
WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
128 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 19.7.2024.