Pariisin rauhansopimus 1947

22.01.2016

Rikos ihmisyyttä vastaan on laajamittainen ja järjestelmällinen siviiliväestöön kohdistuva hyökkäys, johon liittyy Suomen lain määritelmän mukaan surmaamista, orjuuttamista, ihmiskauppaa, kidutusta, vahingoittamista, väestön tuhoamista, karkottamista tai pakkosiirtoa, kansainvälisen oikeuden vastaista vangitsemista, raiskaamista tai muuta seksuaalista väkivaltaa, pakottamista prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon, rotuerottelua, tai jonkin ryhmän tai yhteisön vainoa poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella tai niihin rinnastettavasti.

Tärkeimpiä dokumentteja Suomen ja Maailman historiassa, on Pariisin rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6:s, 7:s ja 8:s artikla (FINLEX) - nykyisiä nimiä käyttäen - Yhdistyneitten kansakuntien, Amerikan, Euroopan Unionin, Venäjän ja Suomen välillä. Asiakokonaisuudessa on huomioitava m m se, että sen "allekirjoittajina" ovat yli 100 miljoonaa sodassa menehtynyttä sotilasta ja siviiliä, joista osa on Suomalaisia

Pariisin rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa, on jokaisen tutkijan, asiantuntijan ja/tai neuvonantajan ensisijainen lähde. Se on kaikkien polittisten, sostilaallispolittisten sekä sotilaallisten arvioiden, johtopäätösten ja päätösten perusta.

II Osa, II Luku, 6:s 7:s ja 8:s artikla ovat kaikista tärkeimmät, koska ne kumoavat kaiken näennäistieteellisen propagandan, jota on levitetty toisen Maailmansodan jälkeen. Valtion johto, ryhmä tai yksityinen henkilö joka sanoin ja/tai teoin rikkoo sopimusta paljastaa itsensä Suomen perustuslain ja Pariisin rauhansopimuksen, Rauha Suomen kanssa mukaan "sotarikolliseksi".

Rauha Suomen kanssa

22.01.2017

II Osa, II Luku, 6 artikla
Suomen on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin taatakseen kaikille Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta oikeuden nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus.

II Osa, II Luku, 7 artikla
Suomi, joka on välirauhansopimuksen mukaisesti ryhtynyt toimenpiteisiin vapauttaakseen kansalaisuuteen ja kansallisuuteen katsomatta kaikki henkilöt, joita on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia, sekä kumoamaan diskriminatoorisen lainsäädännön ja siitä johtuvat rajoitukset, sitoutuu saattamaan nämä toimenpiteet päätökseen ja olemaan vastaisuudessa ryhtymättä toimenpiteisiin tai saattamatta voimaan lakeja, jotka olisivat ristiriidassa tässä artiklassa mainittujen tarkoitusperien kanssa.

II Osa, II Luku, 8 artikla
Suomi, joka välirauhansopimuksen mukaisesti on ryhtynyt toimenpiteisiin hajoittaakseen kaikki Suomen alueella toimivat fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, jotka harjoittavat Neuvostoliitolle tai muille Yhdistyneille Kansakunnille vihamielistä propagandaa, sitoutuu olemaan vastaisuudessa sallimatta senluontoisten järjestöjen olemassaoloa ja toimintaa, joiden tarkoituksena on kieltää kansalta sen demokraattiset oikeudet.

II Osa, II Luku, 6:s 7:s ja 8:s artikla

22.01.2017

II Osa, II Luku, 6 artikla
Ennen 1947, kaikilla Suomalaisilla Suomessa ei ollut oikeutta nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus.

II Osa, II Luku, 7 artikla
Ennen 1947, Suomessa oli Suomalaisia diskriminoiva lainsäädäntö ja siitä johtuvat rajoitukset. Henkilöitä "on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia."

Ketkä kyseessä olevat henkilöt olivat, kuinka paljon heitä oli, ja missä heitä pidettiin vangittuna, ja kuka heitä piti vangittuna - siitä ei tällä hetkellä ole tietoa. Jos sinulla on tietoa k o henkilöistä, ystävällisesti ota yhteyttä: info@mielipiteemme.fi

Koskien nimien vaihtamista ajanmukaisiin nimiin, nimien vaihtaminen ei ole kielletty mutta tarkoitusperiin ei saa koskea. Sellaista lakia ei saa säätää joka kumoaa Pariisin rauhansopimuksen.

II Osa, II Luku, 8 artikla
Ennen 1947, Suomessa oli fascisminluontoisia poliittisia, sotilaallisia tai sotilaallisluontoisia järjestöjä sekä muita järjestöjä, jotka kielsivät Suomen Kansalta sen demokraattiset oikeudet.

"Ennen 1947" pitää sisällään kaikki vuosisadat ennen 1947. Suomen sisäisen ja/tai ulkopuolisen vihollisen nimeä ei ole mainittu syystä että Kansaa ei saa syyttää vaan valtion johtoa, ryhmää tai yksittäistä henkilöä.

Johtopäätös

22.01.2017

A.Päinvastoin kuin uskottavassa historiassa on kerrottu, Venäjä ei ole koskaan kieltänyt Suomalaisilta ihmisoikeuksia, perusvapauksia eikä demokraattisia oikeuksia; Pariisin rauhansopimuksessa niiden olemassaolo on m m Yhdistyneitten Kansakuntien, Venäjän, Euroopan Unionin ja USA:n taholta vaadittu ja niiden suojaama.

B. Sisäisen rauhan vahvistamiseksi ja rauhan naapurimaidensa kanssa ylläpitämiseksi, Suomen on toteutettava mitä Pariisin rauhansopimuksen II Osan, II Luvun, 6, 7, 8 Artiklassa - on sovittu, jonka jatkeena ja tukena on Suomen Valtiovallan/Kansan perustuslaki. Mitään muuta Suomen ei tarvitse tehdä poliittisesti, sotilaspoliittisesti eikä sotilaallisesti.

C. Jos sellaisia lakeja on säädetty, jotka osittain tai kokonaan rajoittavat tai kieltävät Suomen Kansan "nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus", tai että säädetyt lait suoraan tai epäsuoraan ovat "diskriminatoorisia rajoituksineen", sellaiset lait on ehdottomasti poistettava.

D. Kaikki "fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, joiden tarkoituksena on ollut tai on kieltää kansalta sen demokraattiset oikeudet" on kiellettävä ja hajotettava, ja "kaikki fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt jotka ovat harjoittaneet tai harjoittavat Venäjälle, tai muille Yhdistyneille Kansakunnille vihamielistä propagandaa", on kiellettävä ja hajotettava.

E. Sisäisen rauhan vahvistamiseksi ja rauhan naapurimaidensa kanssa ylläpitämiseksi, Suomen on tiedotettava naapurimaitaan, Euroopan Unionia, Yhdysvaltoja, NATOa sekä Yhdistyneitä Kansakuntia Pariisin rauhansopimuksen II Osan, II Luvun, 6, 7 ja 8 Artiklan sisällöstä, joita Suomen Kansan/Valtiovallan perustuslaki tukee.

F. Kenelläkään ei ole ollut eikä ole oikeuttaa viittoa suoraan esimerkiksi "uskonrauhalakiin" ja/tai "sananvapauslakiin" tapausessa jossa sanat ja/tai teot osittain tai kokonaan ovat Pariisin rauhansopimusen, Rauha Suomen kanssa sekä Suomen Valtiovallan/Kansan perustuslain §1 - §12 vastaisia.

G. Mitä "Ruotsin vallan aikaan" kuuluu ennen rauhansopimusta 1947, siitä ei saa syyttää Ruotsin Kansaa. Rauhansopimuksen tarkoitus on, että yksittäiset henkilöt, järjestöt, organisaatiot y m v, paljastavat itsensä Suomen Kansalle ja/tai kaikille Kansoille Pariisin rauhansopimuksen II Osan, II Luvun, 6, 7 ja 8 Artiklan ja/tai Suomen perustuslain vastaisella käyttäytymisellä.

Yhteiskunnallinen media

Voit suositella tai jakaa mielipiteitämme Facebookissa.

ainutlaatuista osumaa 01.01.2015 saakka.

Tue toimintaamme

Voit tukea toimintaamme mainostamalla sivustollamme.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Yhteistyö:Yhteistyö -kaavake

Yhteystiedot

Lähetä palautetta sivuston sisällöstä tai ehdota arviointia jostain asiasta.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Palaute:Palautetta -kaavake